Algemene voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Five Star – Coaching, gevestigd te Druten, geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel. Hierna te noemen: FSC.

b. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke in de vorm van een lidmaatschap deelneemt aan een traject van FSC, lid is van de Five Star Gym of op enige andere wijze deelneemt aan de diensten.  

c. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de diensten van FSC is geadministreerd. 

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FSC en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan een van de door FSC aangeboden diensten. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met FSC. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. 

Artikel 2 Aanmelding

1. Aanmelding als Deelnemer en/of lid vindt plaats doormiddel van een digitale of schriftelijke machtiging waarbij deelnemer en/of lid het inschrijfformulier invult of digitaal goedkeuring geeft voor het door lid gekozen abonnement/dienst. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de ingang zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven of vanaf dag van afgifte van de digitale machtiging. 

2. Het door deelnemer en/of lid overmaken van 1 cent of digitaal ondertekenen van het digitale inschrijfformulier is bindend voor het gekozen abonnement van lid.

3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet voerdraagbaar.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

1. Een lidmaatschap bij FSC zal altijd ingaan op de datum van inschrijving en eindigen na de gekozen termijn, nooit eerder. 

2. Het lidmaatschap kan vanaf het einde van de eerst gekozen termijn (van bijvoorbeeld 12 maanden) maandelijks worden stopgezet. Na de gekozen termijn wordt lidmaatschap iedere maand automatisch met een maand verlengd. Afmelden kan via de mail naar davespies@fivestar-coaching.nl, een kalendermaand opzegtermijn is hierbij van toepassing. 

3. Het is alleen mogelijk een abonnement vroegtijdig te beëindigen indien de locatie waar lid naartoe moet reizen voor dienst (verhuizing van FSC) verder dan een straal van 15 km verhuisd van de originele locatie waar lid naartoe moest reizen. Daarnaast is opschorten van lessen/diensten alleen mogelijk bij medische oorzaak (zie artikel 5.1). Vroegtijdige beëindiging van abonnement en betaling is niet mogelijk met andere redenen. 

4. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan iedere nieuwe periode voor het bedrag dat betrekking heeft op de aangegane lidmaatschap. 

5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt € 5 in administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven en het lidmaatschap ingetrokken zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor de rekening van de Deelnemer/lid. (Met een minimum van € 40,00).

6. Als het lid geen gebruik maakt van het lidmaatschap en/of de diensten die aangeboden worden door FSC, vindt geen restitutie of vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap plaats. 

7. Op officieel en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is FSC gerechtigd zijn diensten tijdelijk niet (volledig) aan te bieden aan lid. 

8. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 

Artikel 5 Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap

1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van FSC het lidmaatschap tijdelijk tot een maximum van zes maanden worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander ten genoegen van FSC deugdelijk bewijs.

2. FSC behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting van de lopende termijn vervalt. 

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid  

1. FSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele- of immateriële schade, waaronder maar niet uitsluiten (een) blessure(s) of letsel.

2. Het gebruik van de trainingsschema’s, voedingsschema’s, trainingsmethodes en anderen diensten aangeboden door FSC, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).

3. De deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 

4. Tevens zal de Deelnemer FSC vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. 

Artikel 7 Persoonsgegevens

1. FSC verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. FSC kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij FSC door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding. 

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van FSC zijn opgenomen. FSC en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met FSC aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in arrondissement waar FSC gevestigd is. 

Menu